phuchoang

phuchoang

Avid geographer, writer and freelance filmmaker.
GEO101 - Địa lý cơ bản

De facto/De jure là gì?

Tokyo không phải là thủ đô chính thức của Nhật đâu! Nếu vào trang web của Hạ viện Nhật (nhớ

Read More »
Scroll to Top